1. TOEPASSING
Deze voorwaarden gelden voor iedere behandeling tussen Sascha’s pedicurepraktijk en de klant. Bij het aangaan van een afspraak bij Sascha’s pedicurepraktijk gaat u akkoord met de algemene voorwaarden, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. INSPANNINGEN
Sascha’s pedicureprakijk zal de behandelingen naar het beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. Sascha’s Pedicurepraktijk zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is de klant inlichten over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling.

3. AFSPRAKEN
De klant dient verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan Sascha’s pedicurepraktijk te melden. Indien de klant deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, brengt Sascha’s pedicurepraktijk EUR 15,00 in rekening middels een factuur. Na betaling van de factuur kan pas weer een nieuwe afspraak gemaakt worden. Indien de klant meer dan 10 minuten te laat verschijnt op de afspraak, behoudt Sacha’s pedicurepraktijk zich het recht voor de verloren tijd in te korten op de behandeling. De verloren tijd zal niet worden verrekend met het afgesproken tarief.
Sascha’s pedicurepraktijk dient verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan de klant melden. Voor beide partijen geldt dat verplichtingen zoals genoemd in dit artikel niet van toepassing zijn indien er sprake is van overmacht. Overmacht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daarover zegt.

4. BETALING
Sacha’s pedicurepraktijk vermeldt de tarieven van behandelingen op haar website en zichtbaar in de praktijk. De vermelde tarieven zijn inclusief BTW. De klant kan via pin of contant betalen.

5. GARANTIE
Sascha’s pedicureprakijk geeft de klant een week (7 dagen) garantie op de verrichte behandeling. De garantie vervalt indien de klant de adviezen niet heeft opgevolgd en/of andere producten heeft gebruikt dan welk door Sascha’s pedicureprakijk zijn geadviseerd.

6. PERSOONSGEGEVENS & PRIVACY
De klant voorziet Sascha’s pedicurepraktijk tijdens de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan Sascha’s pedicurepraktijk aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen. Sascha’s pedicurepraktijk noteert de gegevens van haar klanten in het daarvoor bestemde klantensysteem. Gegevens van de klant worden vertrouwelijk behandeld in overeenstemming met de richtlijnen uit de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Sascha’s pedicurepraktijk zal de gegevens van haar klant niet verkopen of verhuren aan derden zonder toestemming vooraf van de klant.

7. GEHEIMHOUDING
Sascha’s pedicurepraktijk is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de klant heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de klant is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechtelijke uitspraak, Sascha’s pedicurepraktijk verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te vestrekken.

8. AANSPRAKELIJKHEID
Sascha’s pediurepraktijk is niet aansprakelijk voor schade, welke is ontstaan doordat zij is uitgegaan van de door de klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen en/of medicijngebruik. Sascha’s pedicureprakijk is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de klant heeft meegenomen naar de praktijk.

9. BESCHADIGING & DIEFSTAL
Sascha’s pedicurepraktijk heeft het recht om van de klant een aansprakelijkheid te eisen indien de klant meubilair, apparatuur en/of producten beschadigt. Sascha’s pedicurepraktijk meldt diefstal altijd bij de politie.

10. KLACHTEN
Indien de klant een klacht heeft over de behandeling of een product, dient deze zo spoedig mogelijk, doch binnen 5 werkdagen na ontdekking schriftelijk gemeld te worden aan Sascha’s pedicurepraktijk. Indien een klacht gegrond is, zal de behandeling opnieuw verricht worden zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de klant aantoonbaar zinloos is geworden en de klant dit schriftelijk kenbaar maakt. Indien Sascha’s pedicureprakijk en klant niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de klant het geschil voorleggen aan de geschillencommissie.

11. BEHOORLIJK GEDRAG
Sascha’s pedicurepraktijk behoudt zich het recht voor de klant de toegang tot de praktijk te weigeren, zonder opgaaf van reden, indien de klant zich onbehoorlijk gedraagt en/of indien huisregels niet worden nageleefd. Een en ander in overeenstemming met algemeen aanvaarde normen.

12. RECHT
Op elke overeenkomst tussen Sascha’s pedicurepraktijk en de klant is Nederlands recht van toepassing. In geval van uitleg over de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarbij steeds bepalend. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie, c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.